Aktuellt - Generellt

Planerade åtgärder och förbättringar år 2017

Vägar och diken

 • Kantskärning för att återställa vägarnas form och förbättra avrinningen av vatten. Vid kantskärningen ska dikets innerslänt putsas och vallarna vid vägkanten tas bort. Det kantskurna materialet, som till större del en består av slitlagergrus, ska återföras till vägbanan.
 • Hyvling och grusning i samband med kantskärning.
 • Dammbindning (saltning) i samband med grusning.
 • Vinterväghållningen föreslås lösas på samma sätt som föregående år. Anbud ska inhämtas.
 • Genomgång (vägvandring) av alla stickvägar, vägrenar och diken med avseende på dess beskaffenhet och justera underhålls- och förnyelseplanen vid behov.

Skogs- och grönområden (2017-2018)

 • Etablera fårhållning, leda iordningställandet av fårstängsel.
 • Leda och genomföra iordningställande av ängar och hagar enligt Länsstyrelsens Restaureringsplan.
 • Rensning av sly utmed stickvägar.
 • Rensning av sly på ängar, hagar och i skogsmarkerna.
 • Utkörning av kvarvarande rishögar.
 •  Avverkning av tomtägare märkta träd.
 • Upprensning av vindfällor.
 • Hålla i och genomföra minst en städdag/år.
 • Genomgång med områdesansvariga (prel. juli månad).
 • Skötselplanen, skötselplanen togs fram 2005-2006 och är nu aktuell för att revideras. Förslag till eventuella justeringar tas fram och föredras på stämman 2018 för beslut baserat på en översyn av hela området, Länsstyrelsens restaureringsplan och åtgärdsplan. 

Vattenanläggning inklusive pumphus

 • Vattenprover (3)
 • Byte av pump nr 1, skjutventiler och backventiler i stora vattenverket pga. av läckage.
 • Byte av luftventiler på tre tappställen.
 • Slutföra genomgången av statusen på vattenverket (pumpanläggning) inklusive vattentankar, ventiler och tryckstegringsanläggning under 2017 samt uppdatera Underhålls- och Förnyelseplanen löpande.
 • Slutföra byten av två serviser vid tomtgräns,
 • Vattenanläggningens underhåll är till stor del av sporadisk och slumpmässig natur, i synnerhet i anslutning till ledningsbrott eller skada. Eftersom det till stor del är fråga om anläggningar under jord är behovet av insatser dels svåra att förutse. Enklare underhåll såsom rensning av brunnar etc. utförs när behov uppstår och kostnader för detta tas genom driftsbudgeten.