Avgifter

Vem

Enligt lagen om samfällighet är varje medlem som äger tomt på samfälligheten skyldig att betala de avgifter som fastställs på föreningsstämman. Samfälligheten disponerar per den 1/1-2018 en vägfond på 118 436 kronor och en vattenfond
på 2 771 kronor.

Den fastighetsägare som står skriven på fastigheten den 1:a januari det år fastigheten byter ägare är juridiskt ansvarig för att den, för samfälligheten, fastställda årsavgiften erläggs. Ev. justering av avgift mellan fastighetsägare vid ägarbyten hanteras i samband med försäljningen.

Sista betalningsdag är det datum då betalningen skall finnas på Föreningens konto. Vid sen betalning kommer dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift på 50 kr att tillkomma. Har avgiften inte reglerats efter påminnelse lämnas ärendet över till inkasso.

Beslutade medlemsavgifter

För räkenskapsperioden 1/1 - 31/12, 2018 gäller följande:

 • Medlemsavgift 1 750kr
  • 900kr grundavgift utdebiterat i december 2017 och avser verksamhetsår 2018 och ska var föreningen tillhanda senast 2018-01-31.
  • Motsvarande grundavgift på 900 kronor kommer att utdebiteras i december 2018 och avser verksamhetsår 2019 med betalning senast 2019-01-31.
  • 150 kr avsättning till vägfond, 450 kr avsättning till vattenfond utdebiteras i april månad direkt efter stämman och ska vara föreningen tillhanda senast 2018-05-31.
 • En extra avgift på 250 kronor till vattenfonden utdebiteras ihop med avsättningerna till fonderna i april månad och ska vara föreningen tillhanda senats 2018-05-31.
 • Frivillig avgift vid nyttjande av båtramp, 20kr.
 • Kräftvatten, 300 kronor per lott och ska vara insatt på Samfällighetens senast 25 juli.
 • Vinterförvaringsplats i Logen, 300kr per objekt (Om plats finns, först till kvarn som gäller).
 • Logens arrangemangslokal, 300kr per tillfälle.

OBS! Avgiften till Burnäsvägens Samfällighetsförening faktureras separat från dess kassör.

Bankgiro

Bankgiro; 5490-1376

Har du frågor om avgifterna vänd dig till kassören, du hittar adress och telefon under fliken "Kontaktuppgifter".