Skogs- och grönområden

Ansvar

Skogskommittén har huvudansvaret för skötseln av våra grönområden och följer den skötselplan som är framtagen av Sören Pettersson, Naturcentrum i Motala och fastställd på årsmötet 2006. Träd utanför tomt är vår gemensamma egendom. Om någon önskar få träd borttagna på gemensam egendom ska Skogskommittén kontaktas i alla tillfällen. Då görs en avstämning mot skötselplanen och en bedömning av värdet. Om inga frågetecken föreligger fäller Skogskommittén trädet/träden i samråd med berörd tomtägare. För träd, som fälls utan skogskommitténs tillstånd på samfällighetens område debiteras 500 kronor per träd. Detta är beslutat av styrelsen.

På årsstämman 2017-04-29 beslutades att Skogskommittén inom ramen för Samfällighetens ansvar inte ska vara fastighetsägare behälpliga med att ta ned träd på egen fastighet.

Mot bakgrund av nya lagkrav har styrelsen den 3 februari 2015 beslutat att ändra Skogskommittén arbetsbeskrivning, ansvar och befogenhet. Fr.o.m. den 1 januari 2015 är det krav på genomförd utbildning och innehav av körkort (dokumenterad kunskap) för att hantera motorsåg och/eller röjsåg inom ramen för Samfällighetens verksamhet.

Referens Arbetsmiljöverket:
​AFS 2012:1
Rättelse 1
Rättelse 2
Informationsblad: Krav på dokumenterad kunskap, ADI

Fyra stora förändringar i föreskriften AFS 2012:1

 • Krav på dokumenterade kunskaper i form av avklarade teoretiska och praktiska prov. Arbetstagaren har fram till 1 januari 2015 på sig att uppfylla kraven på avklarade prov.
 • Den som överträder bestämmelserna på dokumenterade kunskaper efter 1 januari 2015 ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.
 • Krav på varselkläder. Varselkläder är skyddskläder med god synbarhet såväl på dagen som i mörker. Arbetsgivaren ansvarar för att varselkläderna upp- fyller gällande krav. (Varselkläder tillverkade enligt standarden SS EN 471 uppfyller kraven.)
 • Skyddsstövlar/skyddskängor med sågskydd.

Skogskommitténs Sammansättning

Not: För att säkerställa återväxten på samfällighetens marker har Ingen rätt att på Egen hand avverka träd eller sly/buskar/enbuskar på samfällighetens mark utan tillstånd. Tillstånd skall begäras av skogskommittén/styrelsen och de objekt som man vill ta bort skall märkas.

Röjsågar

Samfälligheten har röjsågar för utlåning och användande på egen tomt, sågarna finns hos kontaktpersoner enligt nedan. All lånad utrustning ska lämnas tillbaka i samma skick som när den lånades.

Kontaktpersoner röjsågar

Städdag

Skogskommittén bestämmer antalet städdagar per år baserat på behov av hjälp. Samfälligheten har normalt en till två städdagar varje år, en på våren och en på hösten och då bör alla fastighetsägare hjälpa till. Det ris som avverkas under städdagen/ privat skall läggas vid av skogskommittén anvisade platser. Lägg inte bräder och träd el dyl. i rishögen.

Buskar/häckar och träd vid tomtgräns

Avser du plantera häck, buskar eller liknande växter vid tomtgräns bör du ta hänsyn till dina grannar. Förstör inte deras utsikt. Prata med skogskommittén och grannen innan du sätter igång. För att snöröjningen ska fungera är fastighetsägare skyldig att hålla rent två meter från väg 4,5 meter upp i luften.

Arbetsbeskrivning Skogskommittén

Skogskommittén ska:

 • En gång per år i anslutning till stämman kalla skötselansvariga till ett möte för att diskutera kommande arbeten, fånga upp önskemål från respektive område och planlägga och fördela arbetet.
 • Föreslå gemensamma arbetsdagar.
 • Förhandla med, begära offerter och inhandla tjänster från externa leverantörer vid mer omfattande arbeten.
 • Medverka till att våra röjsågar är i gott skick och får det underhåll som tillverkaren anser är nödvändigt. Avtal finns med Fridtuna i Linköping och Conny i Motala. Både med tilltalet Skog och Trädgård.
 • Att efter bästa förmåga rensa sly, fälla enstaka träd då det av olika skäl bedöms nödvändigt och hjälpa medlemmar att få brasved.
  Gällande definition på sly är: Stammens tjocklek ska vara mindre än 50 mm 3 m över mark.
 • För att tillåtas hantera motorsåg och/eller röjsåg på Samfällighetens mark under Samfällighetens och därmed styrelsens ansvar så krävs godkänd utbildning och innehav av motorsågs-/röjsågskörkort samt godkända varselkläder enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2012:1.
 • Då tomtägare önskar få träd borttagna utanför tomtgräns ska följande beaktas: Avstämning mot skötselplan, naturvärdet och närboendes synpunkter. Finns inga frågetecken ska träden märkas (röd prick) och fällas vid lämpligt tillfälle. Virket får bli ved. Tomtägaren får ta hand om riset. Alla träd på samfällighetens gemensamma ytor ska fällas av person i Skogskommittén som innehar körkort enligt AFS 2012:1 alternativt av entreprenör anlitad av Samfälligheten.

  Not: Det inte tillåtet att hantera motor- och/eller röjsågar på Samfällighetens mark utan genomförd och dokuemterad utbildning och innehav om körkort för berörd utrustning. Om något person på eget intiativ hanterar motorsåg och/eller röjsåg på Samfällighetens mark utan innehav av ”körkort” och godkända varselkläder så är det under eget ansvar, Styrelsen och Samfälligheten kan inte hållas ansvarig vid en eventuell händelse med personskador och/eller skada på egendom.
Vid ett styrelsemöte den 9 maj 2011 beslutades följande: Om någon tar ner träd på samfällighetens mark kommer en straffavgift på 500 kronor per träd att debiteras oavsett storlek. Med träd avses stammar som är > 5 cm i diameter 3 m över mark.