Avgifter

Vem

Enligt lagen om samfällighet är varje medlem som äger tomt på samfälligheten skyldig att betala de avgifter som fastställs på föreningsstämman. Samfälligheten disponerar en Fastighetsfond enl. årsbokslut.

Den fastighetsägare som står skriven på fastigheten den 1:a januari det år fastigheten byter ägare är juridiskt ansvarig för att den, för samfälligheten, fastställda årsavgiften erläggs. Ev. justering av avgift mellan fastighetsägare vid ägarbyten hanteras i samband med försäljningen.

Sista betalningsdag är det datum då betalningen skall finnas på Föreningens konto. Vid sen betalning kommer dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift på 50 kr att tillkomma. 

Beslutade medlemsavgifter 2024

Aktuella avgifter. OBS! Fr.o.m. 2024 kommer alla avgifter som uttaxeras av samfälligheten att momsbeläggas med 25% (gäller årsavgift, avsättning till fastighetsfond, kräftfiske, båtavgift/ramp, hyra av förvaringsplats i ladan, hyra av mötes- och festlokal i ladan).:

  • Grundavgift  1100 kr (exkl.moms) utdebiteras i december och avser verksamhetsår som följer, och ska vara föreningen tillhanda senast 31/1.
  • Avgift till Fastighetsfond på 600 kronor som  utdebiteras efter stämman för året.
  • Frivillig avgift vid nyttjande av båtramp, 20kr.
  • Kräftvatten, 300 kronor per lott och ska vara insatt på Samfällighetens senast 25 juli. Kom ihåg att märka burarna med namn och telefonnummer.
  • Vinterförvaringsplats i Logen, 600kr per objekt för medlemmar (900 kr för utomstående i mån av plats).
  • Logens arrangemangslokal, 300kr per tillfälle.

OBS! Avgiften till Burnäsvägens Samfällighetsförening faktureras separat från dess kassör.

Bankgiro

Bankgiro; 5490-1376

Har du frågor om avgifterna vänd dig till kassören, du hittar adress och telefon under fliken "Kontaktuppgifter".