Styrelse

Styrelse och styrelsens arbete

Styrelsen arbetar aktivt med att förvalta föreningsstämmans beslut och utveckla samfälligheten med ingående anläggningar och mark enligt bl.a. ”Burnäsets Skötselplan”. Vi arbetar efter uppsatta mål, visioner och i enlighet med gällande stadgar, lagar och förordningar.

Styrelsen och samfällighetsföreningen hälsar dig varmt välkommen till Burnäset!
Styrelsens sammansättning.

Mål

Styrelsen för Burnäsets samfällighet ämnar se till att föreningens organisation fungerar riktigt samt att utveckling och förvaltning av samfällighetens angelägenheter utförs på ett så bra sätt som möjligt - till gagn för hela samfällighetsföreningen och ej till enskild medlems intresse.

Vision

Det är styrelsens övertygelse att människor som söker sig utanför stadens stress och buller också har en vision av vad de vill få ut av sitt boende. Det är därför viktigt att fånga upp vad de boende på Burnäset ser som viktigast med vår miljö. Föreningen har tagit fram en Skötselplan som vi utgår ifrån när vi tittar på vad vi vill åstadkomma med våra grönområden och vår skog, vi tar gärna emot dina visioner!