Valberedning

Valberedningens roll

Valberedningen har en central roll i samfälligheten. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i samfälligheten, deltar på aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i samfälligheten, hur samfälligheten utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Det viktiga för valberedningen är att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i samfälligheten. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda samfälligheten är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsstämman väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån samfällighetens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av samfällighetens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till samfällighetens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

De som väljs av årsstämman till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. I många föreningar har valberedningen fler arbetsuppgifter än att ge förslag på personer till förtroendeuppdrag. Det kan vara att med styrelsen förbereda årsstämman genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare. Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika kommittéer eller representanter till olika samarbetsgrupper.

Valberednings sammansättning