Fårkommittén 
Ledamöterna är Carl-Johan Böttinger tel. 0703 795610, Birgitta Böttinger tel. 0705 419503, Sören Karlsson tel. 0706 309567 och Jan Toräng tel. 0733 395440.
Kommittén kan vara en länk mellan samfälligheten och fårbonden Anders. 
Kommitténs åtagande: 
Regelbundet inspektera stängslet, mäta högspänningen, spänna tråden och se till att vattenkar och slangar är på plats. Fylla på vatten. Täta öppningar under stängslet. 
Ansvara för högspänningsaggregatet och se till att spänningen inte kortsluts på grund av t ex hög växtlighet. 
Avgöra i vilken ordning och när hagarna ska betas, med hänsyn till betestryck. 
Bilda sig en uppfattning om hur många får betet tål med hänsyn tagen till torka
och betes beskaffenhet och det ska göras i samråd med Anders. 
Upprätta en lista på tomtägare som är villiga att hjälpa till och kan kallas in med ett par dagars varsel vid tex byte av hage. 
Agera då medlemmar rapporterar ”konstigheter” bland fåren. 
Ofta visa sig bland fåren, snacka med dem och ibland bjuda på godis.
Samarbetet kommer då att flyta bra då de t ex ska flyttas. 
Föra loggbok.

Etablering av fårhållning på våra ängar och hagar

Bakgrund

Under ett antal år har inga hästar eller andra djur ”betat” i Samfällighetens hagar, detta har resulterat i att Skogskommittén "tvingas" till att göra stora insatser för att hålla ängarna öppna och för att undvika att både ängarna och hagarna växer igen av sly och gräs.

I längden är detta ohållbart varför styrelsen arbetat för att få både ängarna och hagarna i bete. Syftet med betet är att föreningen genom djurhållningen ska bevara och utveckla Burnäsets vackra landskap på ett miljömässigt och långsiktigt sätt till en rimlig kostnad över tid.

På området finns höga hävdberoende naturvärden och många kulturspår från tiden före jordbrukets mekanisering. Här finns stor potential att ta vara på och ytterligare förstärka natur- och kulturvärdena. Mot bakgrund av detta har Samfälligheten sökt ekonomiskt stöd hos Länsstyrelsen i Östergötland och beviljats Jordbrukarstöd i landsbygdsprogrammet för uppsättning av rovdjusstängsel. Samfälligheten har även ansökt och fått tillstånd från Motala Kommun att hålla får på Burnäset under perioden maj till oktober.

Område 1. Stora hagen

Betesmarken har höga naturvärden, främst i kraft av en betesgynnad flora. Blåklockor, jungfrulin och ängsskallra är exempel på hagmarksörter här. Nattviol sägs finnas i hagen. Här finns också kulturspår i form av äldre åkerytor och odlingsrösen. Floravärdena torde gynnas av ett återupptaget bete. 

Område 2. Sjöbacka

Betesmarken har höga naturvärden, i kraft av en betesgynnad flora och höga trädvärden. Här finns också kulturspår i form av äldre hävdade åkerytor, brukningsvägar och odlingsrösen. Naturvärdena och kulturmiljövärdena torde gynnas av återupptaget av bete.

Område 3. Ekhagen

Betesmarken har måttliga naturvärden. Här finns flora, träd och kulturspår inte helt olikt de i område 1 och 2. Men denna mark tycks ha varit ohävdad längre. Det är inte omöjligt att marken skulle kunna återfå höga naturvärden efter en tids återupptaget bete.

Område 4. Lilla hagen

Betesmarken har höga naturvärden, främst i kraft av mycket grova lövträd. Det finns inslag av hävdgynnad flora. Här finns också ett värdefullt småvatten. Natur- och kulturmiljövärdena gynnas kraftigt av ett återupptaget bete. 

Partner - Styra Lantbruk

Bildspel

loading...