Fakta om

Samfälligheten

Antalet fastigheter inom samfälligheten är 100.

Samfälligheten omfattar grönområden inkl. skog, färskvattenanläggning och vägar (ej Burnäsvägen som är egen samfällighet). Inom samfälligheten finns ett par badplatser som sköts av respektive skötselområde, inom området finns en loge som kan användas för gemensamma aktiviteter. Varje år anordnas därutöver vanligtvis två gemensamma arbetsdagar som fastställs av skötselområdena på förslag från styrelsen.

Området omfattar 54, 72 hektar land och 6,95 hektar vattenområde (fiske ingår i äganderätten till vattenområdet).


Innan Samfälligheten formellt bildades arbetade en interimsstyrelse mellan åren 1980 och 1990. Styrelsens medlemmar var Sven-Olof Bergenbrink, Carl-Erik Pernå och Peter Wumritz.

Det var många konflikter och heta möten mellan dåvarande Domänverket och styrelsen eftersom varken vägar eller vattenverk höll den tekniska standard som framgår av svensk Byggnorm, skrivna kontrakt eller Domänverkets egna föreskrifter. Först efter det att Domänverkets handläggare blivit utbytt kunde en slutuppgörelse komma till stånd. Investeringen kostade Domänverket 2 Mkr.

Det första mötet för bildandet av samfälligheten hölls den 11 november 1989 med anledning av Domänverkets yrkande att en sådan skulle finnas. Föreningens första ordförande var Sven-Olof Bergenbrink. Däremot behandlar det första dokumentet i föreningspärmen tillkomsten av en fiskevårdsförening i Salstern och är daterad den 12 januari 1988.

De största utgifterna för föreningen är det löpande underhållet av vägar, grönområden inkl skogen, vattenanläggningen inklusive el och vinterväghållningen medan de största inkomsterna är medlemsavgifterna och till vissa delar även försäljning av avverkad skog.

Ändamål

En samfällighets ändamål är att förvalta och utveckla objektet för vilken den bildats. Inom den angivna ramen får föreningen vidta olika åtgärder som rör samfälligheten, så som åtgärder för utförande/underhåll och drift av den gemensamma anläggningen.

Exempel på förvaltningsobjekt är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagen om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av föreningens stadgar.

Förvaltning av anläggning

Styrelsen och samfälligheten förvaltar anläggningssamfälligheten avseende grönområde, vägar, vattenförsörjning mm som tillkommit genom anläggningsbeslut 1990-02-26 dnr E1 M 9099.