Medlem

Information avseende uttaxering
2024 och momsplikt fr.o.m. 2023

Ägare

Medlem i samfällighetsföreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2 i stadgarna.

Medlemsregister/Medlemsmatrikel

Föreningen har ett medlemsregister där samtliga, i samfälligheten ingående, fastigheter och medlemmar finns upptagna. Detta register uppdateras årligen mot lantmäteriets sammanställning av boende/fastighetsägare för att säkerställa den årliga utdebiteringen av medlemsavgifter och rösträtten på stämman.

Medlem som byter adress eller andra kontaktuppgifter ansvar för att informera sekreteraren om nya/gamla kontaktuppgifter via e-post.

Medlemsmatrikel

Uthyrning av fastighet

Om du hyr ut eller lånar ut din fastighet så är du skyldig att ge hyresgästerna information om de regler som gäller vårt område. Viktigt att meddela utländska gäster om Allemansrätten (bad, båt, regler för jakt och fiske).

Vid uthyrning av ditt hus kvarstår dina skyldigheter gentemot Samfälligheten. Det betyder att du fortfarande tillser att medlemsavgift, vattenavgift och andra av Samfälligheten beslutade avgifter betalas. Även sommar-/vinterunderhåll av gemensamma ytor samt andra av Samfälligheten beslutade aktiviteter kvarstår.

Anslagstavlor

Föreningen har två anslagstavlor utmed Burnäsvägen. På dessa anslagstavlor anslås stämmoprotokoll samt information om kontaktpersoner efter respektive årsstämma, samt övrig allmän information.