Så fungerar det

Delägare

Vad innebär det att vara delägare i en samfällighet? 
Burnäsets Samfällighetsförening består ursprungligen av 100 fastigheter/tomter. Utöver de enskilt ägda fastigheterna, har varje fastighetsägare del i de gemensamt ägda anläggningarna. I Burnäset äger vi gemensamt stickvägarna, färskvattensystemet, Logen. Vidare äger samfälligheten skogen, grönområdena, båtrampen och badplatserna.

All den gemensamt ägda egendomen, kostar pengar att driva. Kostnaderna beräknas årligen i en budget. Föreningsstämman (årsmötet)  fattar beslut om hur den årliga kostnadsbudgeten ska fördelas på fastigheterna/tomterna.
För en blivande fastighetsägare är det således viktigt att i sin boendekalkyl räkna med de gemensamma kostnader som årligen debiteras från föreningen, se fliken avgifter. 

Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet, som vi har i samfälligheten.Styrelsen rapporterar om det gångna årets verksamhet m.m. Utöver den årliga avgiften beslutar stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Stämman väljer ordförande och ledamöter för det kommande året. En valberedning tar fram förslag.  Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vill man vara insatt i samfällighetens verksamhet är det därför viktigt att besöka stämman och göra sin röst hörd.  

Rösträtt på föreningsstämma

Röstberättigad ägare och tillika medlem (se stadgar §4), som är närvarande vid föreningsstämman, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod).

De flesta medlemmarna har en andel per fastighet. Det betyder i praktiken att:

  • Om man är flera personer (delägare) som tillsammans äger en medlemsfastighet (samäganderätt) så delar man på en röst och alla måste vara överens för att man ska kunna lämna en giltig röst
  • Om inte fastighetens alla delägare kan närvara måste man, för att kunna lämna en giltig röst, ha fullmakt från den/de delägare som inte är närvarande. 

Motioner till föreningsstämman

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Val av styrelse

Vid årsstämman för föreningen väljs ledamöter till styrelsen för utsatt mandatperiod, att medverka i styrelsen ger DIG möjlighet att påverka vad som sker inom föreningen och att förvalta vår unika boendemiljö. Ta chansen - du som skulle kunna tänka dig ett uppdrag och ser en möjlighet i att kunna påverka vårt gemensamma arbete – kontakta valberedningen!

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder 4-5 ggr/år på protokollförda möten för att hantera samfällighetens angelägenheter. Mötena förs med en fastställd dagordning, där du som medlem kan medverka genom att skicka in skrivelser och förfrågningar.

Styrelsens förvaltning

Styrelsen skall:

  1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
  6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.