Stadgar

Samfällighetens fastställda stadgar

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Vid skada
Om någon fastighetsägare vållar föreningen ekonomisk skada genom försumlighet, oaktsamhet eller förfarande som strider mot föreningens stadgar, regler eller föreskrifter, kan fastighetsägaren i fråga bli ersättningsskyldig för skadan.