Fårhållning

Allmänt

Under sommaren gäller sommarbete för får på mark tillhörande Burnäsets samfällighetsförenings. Fyra områden betas i dag på sammanlagt 5 hektar under perioden maj till oktober.

Sammansättning fårkommitté

 • Carl-Johan Böttinger tel. 070-3795610
 •  Sören Karlsson tel. 070-6309567
 •  Jan Toräng tel. 073-3395440
 • Helena Romero 070-6985513.

Arbetsbeskrivning fårkommittén

Arbetsbeskrivning fårkommittén. Senast uppdaterad 2023 03.  
Fårkommittén ska:

 • vara en länken mellan samfälligheten och fårbönderna Anders och Susanne,
 • regelbundet inspektera stängslet, justera och täta öppningar under stängslet,
 • mäta högspänningen och tillse att spänningen inte kortsluts på grund av t.ex. hög växtlighet,
 • spänna eltråden vid behov,
 • tillse att vattenkar och slangar är på plats och att fåren har tillgång till färskt vatten, 
 • avgöra i vilken ordning och när hagarna ska betas med hänsyn till betestryck,
 • bilda sig en uppfattning om hur många får betet tål med hänsyn tagen till torka, betes beskaffenhet och det ska göras i samråd med fårbönderna,
 • upprätta en lista på tomtägare som är villiga att hjälpa till och kan kallas in med ett par dagars varsel vid tex byte av hage,
 • agera då medlemmar rapporterar ”konstigheter” bland fåren,
 • ofta vistas bland fåren, snacka med dem och ibland bjuda godis för att underlätta "samarbetet" mellan herdarna och fåren vid exempelvis flyttning av fåren mellan hagarna.
Fårkommittén kommer att behöva hjälp av ett antal ”hjälpherdar” så ni som känner för att hjälpa till tag gärna kontakt med någon av ovanstående ledamöter.