Om anläggningarna

Förvaltning av anläggning

Styrelsen och föreningen förvaltar den anläggningssamfällighet avseende grönområde, vägar, vattenförsörjning mm som tillkommit genom anläggningsbeslut 1990-02-26 dnr E1 M 9099.

Detta avsnitt avser att ge dig allmän information kring att vara medlem i föreningens anläggning som omfattar allmänningsområden.

Allmänningsmark

Medlemmar i vår förening har tillgång till unika naturområden i form av allmänningsmark. För att dessa områden skall kunna bevaras på ett för föreningens framtid bra sätt finns det gemensamma inriktningar.  Vidare information går att läsa i Burnäsets Skötselplan.

Det finns inom föreningen ett antal arbetsområdesansvariga vilka är ansvariga för olika arbetsområden – se vidare information kring dessa under fliken ”Arbetsområden”.

Grundläggande inriktning

Grönområdena förvaltas av Burnäsets Samfällighetsförening. I Samfällighetsföreningen svarar Styrelsen för den övergripande förvaltningen enligt Samfällighetslagen och de grundläggande inriktningarna som fastställs av föreningsstämman genom Burnäsets Skötselplan. 

Målet med skötseln av grönområdet ska vara att tillvarata dess möjliga natur- och miljövärden för att därigenom bevara eller höja områdets attraktivitet och tillförsäkra de boende en trivsam miljö. Av detta följer att skogsskötseln inte kan vara strikt ekonomiskt inriktad. Skötseln skall följa de principer som antas för samfälligheten och ske i samråd mellan medlemmarna och skötselområdena.
Detta arrangemang bör tillförsäkra området en enhetlig skötsel samtidigt som det medger inflytande från de i området boende. 

De grundläggande inriktningarna för grönområdenas nyttjande och skötsel är kort enligt följande:

 • Idag har mycket av de forna betesområdena vuxit igen med främst lövskog medan flera odlingsområden är planterade med barrträd, främst gran. Några få områden framförallt vid Öna och Älgsundet har kvar sin öppna karaktär men är i stark igenväxning av asp- och björksly samt hallon. Skogen sköts som produktionsskog med naturvårdshänsyn. Huvudsyftet är dock att området skall vara tillgängligt och upplevas som estetiskt vackert.

Alla samfällighetens medlemmar har lika rätt att nyttja områdets grönområden för rekreation. För övrig allmänhet gäller allemansrättens regelverk. Enskilda fastigheter får, utan särskilt tillstånd, göra följande ingrepp på grönområdenas träd och buskar:

 • Avlägsna grenar som sträcker sig in över den egna tomten.
 • Avverka torra eller skadade träd som riskerar att skada person eller egendom på egna fastigheten, ta alltid kontakt med Skötselområdesansvarig innan arbetet påbörjas.
 • Avlägsna sly upp till ett avstånd av två meter från den egna tomten.

För övriga ingrepp eller åtgärder på grönområden erfordras att åtgärden är i överensstämmelse med en Burnäsets Skötselplan och har skriftligen överenskommits med Skötselområdena eller att ett direkt skriftligt medgivande har erhållits från Styrelsen för det enskilda fallet.

Andra ingrepp som kräver tillstånd från styrelsen, här följer exempel på andra ingrepp eller åtgärder på grön- och vattenområden som kräver skriftligt tillstånd. För vissa kan Styrelsen lämna detta men i många fall erfordras dessutom myndighetstillstånd (Motala Kommun/Länsstyrelsen), fastighetsägare tillstånd eller stämmobeslut:

 • Grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning av sten, jord eller avfall.
 • Anläggning av väg eller parkeringsplats.
 • Anläggning av brygga, pir, båtuppläggningsplats eller vågbrytare.
 • Parkering eller uppställning av fordon utanför väg eller skyltad parkeringsplats.
 • Uppläggning av båtar utanför i detaljplan angiven båtuppläggningsplats.
 • Nyttjande för växthus, upplag, kompost, brunnar, mätarskåp, eldningsplats eller liknande.
 • Dumpning av grenar, ris, löv och annat trädgårdsavfall. Muddring, vassröjning och övrigt arbete på vatten.

Området kring Burnäset i form av vatten och vass tillhör i huvudsak Sveaskog där allemansrätten gäller.

NOT: Strandskydd ref Motala Kommun, läs mer här.

Det är förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller göra anläggningar inom ett område som omfattas av strandskyddet. Om det finns särskilda skäl och strandskyddets båda syften, friluftslivets tillgänglighet och växt- och djurlivet, inte påverkas negativt kan dispens ges från strandskyddet.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat till 150 meter vid Vättern, Boren och Göta kanal. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Kommunerna har huvudansvaret för dispensprövning samt för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen granskar alla kommunens beslut som rör strandskyddet.