Arbetsområden

Indelning arbetsområden

Burnäset är indelat i sju arbetsområden där samtliga boende är skyldiga att vårda och röja enligt skogsbruksplanen. Varje arbetsområde har två områdesansvarig som har i uppdrag att vara kontaktpersoner för området gentemot styrelse och i samråd med administrativt ansvarig avgöra hur skötsel av området ska ske och minst en gång per år sammankalla de inom området boende för skötsel av området.

Olycksfall på gemensamma områden täcks av den hemförsäkring som medlem själv tecknat. Någon gemensam försäkring finns inte tecknad av samfälligheten.

Kontaktpersoner arbetsområde 1-7