Underhålls- och förnyelseplan

Varför behövs en sådan?

(Underhålls- och förnyelseplanen ska omarbetas och uppdateras under 2022-2023)
Samfälligheten är skyldig att ha en underhålls‐ och förnyelsefond då vi gemensamt äger och förvaltar gemensam egendom. För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan fond upprättas en underhålls- och förnyelseplan.

Genom att bedöma den årliga kostnaden för dels den åldersberoende komponentens inverkan och dels det dagliga slitagets påverkan kan man uppskatta den årliga kostnaden för upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. Denna kostnad varierar naturligtvis kraftigt från år till år då underhållsbehoven på de olika anläggningarna inträffar vid olika tidpunkter. Underhålls- och förnyelseplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa kostnader och på ett kontrollerat sätt ackumulera resurserna som krävs. Därmed undviks att de boende vid vissa enskilda perioder tvingas till stora inbetalningar eller motsvarande lån.

Förutom rättviseskälet och att det är ett lagkrav finns det andra fördelar med att ha en fond och en plan för framtida underhållskostnader. En annan anledning med att upprätta en underhålls- och förnyelseplan är att föreningen ökar sin kunskap om anläggningarnas underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten.
 

På stämman den 21 april 2018 fastställdes Underhålls- och Förnyelseplanen 2018-2027 för Burnäsets Samfällighet, planen finns att ladda ner under Menyn/Arkiv-Ladda Ner eller via länken nedan.

Underhålls- och Förnyelseplan 2018-2027.