Färskvattenanläggning

Ansvar
Färskvattenanläggningen sköts av en Vattenkommitté med ansvar för att sommarvattnet blir påkopplat på våren och avstängt innan tjälen går i jorden på hösten. Dessutom ansvarar kommittén för att vattenprover tas och blir analyserade samt att löpande underhåll och nödvändiga reparationer blir utförda och att anläggningen fungerar tillfredsställande.

Vintervatten finns vid speciella vattenposter på stickvägarna. Om ni ser något misstänkt vattenläckage ring någon av kontaktpersonerna i vattenkommittén.

Sammansättning Vattenkommittén

Vårt dricksvattensystem

Vårt dricksvatten hämtas från fem borrhål och pumpas till två råvattentankar placerad i pumphusen utmed Burnäsvägen och Sågvägen.

Distributionsnätet ger vintervatten i två slingor, vatten kan hämtas vid speciella vattenposter. Sommarvatten distribueras i en särskild slinga som är en vidarekoppling av slingan för vintervattnet. Sommarvattnet stängs preliminärt av i oktober-november och kopplas in i april/maj månad (väderberoende). 

Systemet är dimensionerat för en förbrukning av 300 l/fastighet (tomt) och dygn. Vårt vatten system med bufferttankar klarar de toppbelastningar som förekommer under juni, juli och augusti. Vid extrem torka kan vattenbrist ändå uppstå. Särskilt under Midsommarhelgen måste vi vara extra sparsamma med vattnet. 

Vattenkommitté kontrollerar och gör ett visst servicearbete. Vi anlitar extern VVS-firma för mer krävande arbete såsom filterbyte, ventilbyten mm. Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 2013:4). Vattenprover tas 3 ggr per år (april, augusti och december) och informeras om på hemsidan.

Begränsningar

Det är inte tillåtet att t ex. vattna gräsmattor, tvätta bilar, ej heller att fylla upp sina pooler. Avspolning av t ex. båtar och altaner är tillåtet men det får inte ske i samband med storhelger eller under torrperioder och att man gör det företrädesvis med högtryckstvätt för att spara på vatten. Rådfråga vattenkommittén vid tveksamheter om vattentillgången.

Egna avstängningskranar

Det är ett måstekrav att alla fastigheter har en egen avstängningskran.

Föreningens avstängningskranar (servisar)

De avstängningskranar (servisar) som finns utanför tomten eller vid tomtgräns skall endast hanteras av vattenkommittén. Ansvaret för dessa åligger föreningen.

Kostnad vid slarv

Enligt ett beslut på årsmötet 2002 har styrelsen rätt att debitera fastighetsägaren minst 1 500 kr för att täcka de kostnader som uppstår vid slarv som förorsakar läckage. Innan läckaget identifieras och ledningen stängts finns risk att bufferttankarna töms. Det kan dröja många timmar innan systemet återhämtat sig och i värsta fall kan det uppstå skador på pumpar.