Skog- och grönområden

Uppdaterade dokument 2022

Ansvar

Områdesansvariga har ansvar för att under ledning av styrelsen och administrativt ansvarig för skog och grönområdena att skötsel av vår skog och våra grönområden följer den skogsbruksplan som fastställdes på extrastämman den 25 juli 2019. Träd utanför egen tomt är vår gemensamma egendom, om någon önskar få träd borttagna på gemensam egendom ska Områdesansvariga kontaktas vid alla tillfällen som då gör en avstämning mot skogsbruksplanen. Om inga frågetecken föreligger tillser Områdesansvariga att trädet/träden kommer in i föreningens avverkningsplan för kommande avverkning i samråd med berörd tomtägare.

För att säkerställa återväxten på samfällighetens marker har Ingen rätt att på Egen hand avverka träd eller sly/buskar/enbuskar på samfällighetens mark utan tillstånd. Tillstånd skall begäras av Områdesansvarig och de objekt som man vill ta bort skall märkas. För träd, som fälls utan Områdesansvarigas tillstånd på samfällighetens område debiteras ett beräknat värde per träd.

Mot bakgrund av nya lagkrav har styrelsen den 3 februari 2015 beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2015 är det krav på genomförd utbildning och innehav av körkort (dokumenterad kunskap) för att hantera motorsåg och/eller röjsåg inom ramen för Samfällighetens verksamhet.

Sammansättning Områdesansvariga
Arbetsrutin Skog- och grönområde.

Referens Arbetsmiljöverket:
​AFS 2012:1
Rättelse 1
Rättelse 2
Informationsblad: Krav på dokumenterad kunskap, ADI

Fyra stora förändringar i föreskriften AFS 2012:1

  • Krav på dokumenterade kunskaper i form av avklarade teoretiska och praktiska prov. Arbetstagaren har fram till 1 januari 2015 på sig att uppfylla kraven på avklarade prov.
  • Den som överträder bestämmelserna på dokumenterade kunskaper efter 1 januari 2015 ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.
  • Krav på varselkläder. Varselkläder är skyddskläder med god synbarhet såväl på dagen som i mörker. Arbetsgivaren ansvarar för att varselkläderna upp- fyller gällande krav. (Varselkläder tillverkade enligt standarden SS EN 471 uppfyller kraven.)
  • Skyddsstövlar/skyddskängor med sågskydd.

Städdag

Samfälligheten har normalt en till två städdagar varje år, en på våren och en på hösten och då bör alla fastighetsägare som kan hjälpa till. Områdesansvariga för respektive skötselområde kallar medlemmarna efter datum-förslag från styrelsen. Det ris som avverkas under städdagen/privat skall läggas vid av områdesansvariga anvisade platser. Lägg inte bräder och träd el dyl. i rishögen.

Buskar/häckar och träd vid tomtgräns

Avser du plantera häck, buskar eller liknande växter vid tomtgräns bör du ta hänsyn till dina grannar. Förstör inte deras utsikt. Prata med områdesansvariga och grannen innan du sätter igång. För att snöröjningen ska fungera är fastighetsägare skyldig att hålla rent två meter från väg 4,5 meter upp i luften.

Invasiva arter på Burnäset

I nedanstående dokument kan du läsa om de invasiva växter som finns på Burnäset och som vi tillsammans ska försöka att utrota/minska ned.